Asociaţia Webmasterilor Ortodocşi Români
Asociatia Webmasterilor Ortodocsi Romani
ASOCIATIA ORTODOXRONET

Prezentare | Istoric | Obiective | STATUT | Membri | Adeziune

STATUT


Art. 1. Constituirea

Se constituie prin prezentul statut asociaţia denumită OrtodoXronet ("Asociaţia"), în virtutea Ordonanţei nr. 25 din 30 ianuarie 2000.

Asociaţia OrtodoXronet este o organizaţie independentă, apolitică şi fără scop patrimonial.


Art. 2. Obiectul

Scopurile principale ale asociaţiei sunt:

 • promovarea gândirii, principiilor, scrierilor creştin-ortodoxe pe Internet;

 • susţinerea si promovarea site-urilor ortodoxe româneşti;

 • îmbunătăţirea fluxului de informaţie spirituală din sfera ortodoxiei, pe acest tip de suport mediatic;

 • dezvoltarea comunităţii virtuale ortodoxe româneşti ca structură liant între bisericile şi creştinii ortodocşi din ţară şi diaspora (atât la nivelul Internetului cât şi al realităţii);

 • analizarea prezenţei ortodoxe în spaţiul virtual;

 • realizarea de acţiuni caritabile, de diverse tipuri, promovate prin Web.


Art. 3. Mijloacele de acţiune

Îndeplinirea acestui scop se face prin:

 • realizarea şi promovarea de pagini web cu conţinut creştin-ortodox (portaluri, buletine informative electronice, alte servicii specifice Internetului);

 • realizarea unor baze de resurse (html, java, php, asp etc.) puse la dispoziţia webmasterilor ortodocşi;

 • crearea de legături concrete între Ortodoxia manifestată în spaţiul virtual şi cea din lume;

 • organizarea de simpozioane, conferinţe etc.


Art. 4. Sediul social

Sediul social al Asociaţiei este în Bucureşti sector 6, str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD 4, sc. A, ap. 35.

Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.


Art. 5. Capitalul

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie din sumele depuse de către membrii fondatori, care la data constituirii este de 6 milioane de lei.


Art. 6. Durata

Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată.


Art. 7. Membrii asociaţiei

Membrii Asociaţiei pot fi persoane de credinţă creştin-ortodoxă acceptate ca atare - în nume propriu sau ca reprezentanţi ai unei instituţii care susţine Ortodoxia în spaţiul virtual.

Membrii pot fi: titulari, binefăcători, onorifici sau simpatizanţi.

 1. Membrii titulari sunt persoane preocupate activ şi concret de recuperarea şi promovarea culturii şi spiritualităţii ortodoxe pe Internet. Ei îsi achită cotizaţiile statutare fixate anual de Consiliul Director şi sunt membri ai Adunărilor generale cu drept de vot. Capătă statutul de membru fondator cei înscrişi în Asociaţie la momentul constituirii ei.

Membrii titulari pot fi activi sau inactivi, în funcţie de gradul de implicare în activităţile departamentelor Asociaţiei. Consiliul Director stabileşte trecerea unui membru din categoria de membru activ în cea de membru inactiv.

 1. Membrii binefăcători sunt cei care aduc un aport material important, considerat ca atare de Consiliul Director. Ei au dreptul de a participa la Adunările generale.

 2. Membrii onorifici sunt desemnaţi de Consiliul Director la propunerea Adunării generale ordinare, pentru serviciile pe care le-au adus sau le aduc Asociaţiei. Aceştia sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale şi au dreptul de a participa şi de a vota la Adunările generale.

 3. Membru simpatizant poate deveni persoana care sprijină activitatea Asociaţiei, fără însă a se înscrie în ea. Pot participa ca invitaţi la şedinţele Adunării Generale, fără drept de vot. Membrii simpatizanţi nu pot face parte din Consiliul Director.


Art. 8. Dobândirea calităţii de membru

Orice persoană care doreşte să devină membru va prezenta o cerere de primire Consiliului Director care se pronunţă asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Consiliul nu este obligat să motiveze decizia.


Art. 9. Pierderea calităţii de membru

Calitatea de membru se pierde prin:

 • Deces;

 • Demisie adresată în scris Preşedintelui Asociaţiei;

 • Excludere pronunţată de Consiliul Director pentru nerespectarea prezentului Statut şi a Regulamentului interior sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociaţiei cum ar fi, spre exemplu, abaterea de la învăţătura şi morala creştină, declaraţia dată în numele Asociaţiei fără a avea acordul Consiliului Director sau tentativa de a profita de avantajele financiare sau în natură ale Asociaţiei;

 • Radiere pronunţată de Consiliul Director pentru neachitarea cotizaţiei sau pentru neparticipări repetate la activităţile şi reuniunile Asociaţiei.

În prealabil eventualei decizii de radiere sau de excludere, interesatul este invitat în faţa Consiliului Director cu scopul de a da explicaţii.


Art. 10. Drepturi ale membrilor titulari

Membrii titulari au următoarele drepturi:

 • să participe la întâlnirile OrtodoXronet;

 • să ia cuvântul în cadrul întâlnirilor OrtodoXronet;

 • să aibă acces la informaţiile de ordin general care privesc OrtodoXronet ;

 • să participe la întâlniri sau proiecte OrtodoXronet la nivel local, naţional sau internaţional;

 • să-şi exprime votul, dacă este cazul, în cadrul întâlnirilor OrtodoXronet;

 • să folosească sigla şi menţiunea “OrtodoXronet” în prezentarea activităţii proprii;

 • să îndeplinească o funcţie de conducere în cadrul unui proiect, program sau în cadrul Consiliului Director;

 • să se retragă din Asociaţie.Art. 11. Obligaţii ale membrilor titulari

Membrii titulari au următoarele obligaţii:

 • să respecte Statutul şi Regulamentul interior;

 • să participe la Adunările generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;

 • să respecte hotărârile adoptate de organele de conducere;

 • să achite cotizaţia anuală.


Art. 12. Răspunderea membrilor

Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.

În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.


Art. 13. Organele asociaţiei

Organele de conducere şi administrare ale Asociaţiei sunt Consiliul Director, Cenzorul si Adunările generale.


Art. 14. Consiliul Director

Asociaţia este administrată de un Consiliu Director format din 5 membri aleşi de Adunarea generală ordinară pentru un mandat de 2 ani. Mandatele lor pot fi reînnoite.

În caz de vacanţă, Consiliul Director purcede la înlocuirea membrilor săi. Înlocuirea definitivă este decisă la proxima Adunare generală ordinară.

Poate fi ales în Consiliul Director orice membru titular activ al Asociaţiei de cel puţin 3 luni, în vârstă de cel putin 21 ani în ziua alegerii şi la zi cu cotizaţia.


Art. 15. Reuniunile Consiliului Director

Consiliul Director se întruneşte trimestrial şi, la cererea scrisă adresată Preşedintelui a unui sfert din membrii săi, de fiecare dată când interesul Asociaţiei o cere.

Preşedintele convoacă în scris membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi. Fiecare membru al Consiliului Director poate fi reprezentat de un alt membru al Consiliului, sub rezerva acceptului majorităţii simple a celorlalţi membri.

Deciziile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenţi si reprezentaţi. În caz de egalitate, votul Preşedintelui este preponderent. Pentru validarea deciziilor, este necesar ca cel puţin o jumătate din membrii Consiliui Director să fie prezenţi.

Toate deciziile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru şi sunt semnate de Preşedinte şi de Secretar.


Art. 16. Remuneraţii

Activitatea în cadrul Asociaţiei este benevolă, doar în cazuri excepţionale putându-se desfăşura cu personal salariat sau colaboratori remuneraţi. Mandatele membrilor Consiliului Director sunt gratuite. Totuşi, cheltuielile ocazionate de îndeplinirea mandatului lor pot fi rambursate membrilor Consiliului la prezentarea unui justificativ.

Raportul financiar prezentat la Adunarea generală ordinară trebuie să menţioneze rambursările cheltuielilor de misiune, de deplasare sau de reprezentare făcute de membrii Consiliului.


Art. 16. Atribuţiile Consiliului Director

Consiliul Director execută rezoluţiile Adunărilor generale.

Acesta este învestit cu puterile cele mai extinse în limitele obiectului Asociaţiei si în cadrul rezoluţiilor adoptate de Adunările generale.

Poate autoriza toate actele sau operaţiunile care nu sunt statutar de competenţa Adunărilor generale ordinare sau extrordinare.

Se pronunţă asupra admiterilor de noi membri in Asociaţie şi conferă eventualele titluri de membri onorifici si binefăcători. Se pronunţă de asemenea asupra măsurilor de radiere si de excludere de membri.

Autorizează deschiderea de conturi bancare pe lângă orice stabiliment de credit, efectuează toate operatiunile de fonduri, contracteaza orice împumut, solicită orice subventie, cere toate înscrierile sau transcrierile utile.

Autorizează Preşedintele Asociaţiei sau Cenzorul să execute toate actele, alienările si investiţiile recunoscute necesare, de bunuri si de valori aparţinând Asociaţiei şi să încheie contractele necesare îndeplinirii obiectului Asociaţiei.


Art. 18. Structura Consiliului Director

Consiliul Director este compus din:

 • Preşedinte;

 • Trei vice-preşedinţi;

 • Secretar.

Aceştia sunt aleşi în fiecare an de către membrii aleşi ai Consiliului Director. Posturile vacante sunt stabilite de Consiliu înaintea fiecărei alegeri.


Art. 19. Rolul membrilor Consiliului Director

Toţi membrii Consiliului Director au menirea de a pregăti întrunirile Consiliului Director ale cărui decizii le execută.

Preşedintele se ocupă de activităţile curente ale Asociaţiei în răstimpul întrunirilor Consiliului Director. Întruneşte şi prezidează Consiliul Director. Reprezintă Asociaţia in justiţie şi în toate actele civile ale Asociaţiei.

Secretarul este însărcinat cu corespondenţa statutară, şi mai ales cu trimiterea convocărilor. Redactează procesele-verbale ale instanţelor statutare şi asigură transcrierea lor în registrele prevăzute în acest scop.


Art. 20. Cenzorul

Cenzorul asigură controlul financiar al Asociaţiei.

Este ales şi revocat de Adunarea generală extraordinară.

Poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot.


Art. 21. Dispoziţii comune Adunărilor generale

Adunările generale se compun din toţi membrii Asociaţiei la zi cu cotizaţiile.

Adunările generale se întrunesc la convocarea Preşedintelui Asociaţiei de majoritatea simplă a Consiliului Director sau la cererea a cel puţin unei treimi din membrii titulari activi ai Asociaţiei.

Convocarea menţionează în mod obligatoriu ordinea de zi prevăzută şi fixată de Consiliul Director. Aceasta poate fi făcută prin orice mijloace. În tot cazul, această informare trebuie realizată cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru ţinerea Adunării.

Adunările generale adoptă rezoluţii. Acestea pot avea ca obiect doar punctele înscrise la ordinea de zi.

Preşedinţia Adunării generale aparţine Preşedintelui Asociaţiei sau unui alt membru al Consiliului Director, dacă acesta este împiedicat să-şi exercite funcţia.

Membrii Asociaţiei pot fi reprezentaţi de un alt membru al Asociaţiei în caz de imposibilitate. Un membru prezent nu poate deţine mai mult de un mandat de reprezentare.

Persoane non-membre pot fi invitate la şedinţele Adunărilor generale, fără ca acestea să aibă drept de vot.


Art.22. Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară se întruneşte o dată pe an.

Preşedintele asociaţiei, asistat de membrii Consiliului Director, expune raportul de activitate al Asociaţiei pe perioada anterioară.

Consiliul director dă cont de gestiunea sa şi Cenzorul supune situaţia financiară anuală aprobării Adunării.

După deliberare şi statuare asupra acestor diferite rapoarte, Adunarea generală apreciază bugetul exerciţiului următor şi deliberează de asemenea asupra tuturor celorlalte chestiuni ce figurează în ordinea de zi.

Purcede la alegerea sau revocarea membrilor Consiliului Director.

Deciziile Adunării generale ordinare sunt luate cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi şi reprezentaţi. Sunt luate prin ridicare de mâini, exceptând alegerea membrilor Consiliului Director pentru care se impune scrutinul secret.


Art.23. Adunarea generală extraordinară

Este convocată ori de câte ori este necesar, în condiţiile prevăzute la articolul 21 al prezentului Statut.

Pentru validarea deliberărilor sale, este necesar ca majoritatea absolută a membrilor titulari activi ai Asociaţiei să fie prezenţi sau reprezentaţi. Dacă cvorumul nu este atins, Adunarea extraordinară este convocată din nou, la 15 zile de interval. Atunci va putea delibera oricare ar fi numărul celor prezenţi sau reprezentaţi asupra:

 • Înfiinţării de noi filiale;

 • Revizuirii Statutului Asociaţiei;

 • Resurselor obţinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

 • Veniturilor provenite din manifestările pe care le organizează;

 • Dobânzilor, dividendelor şi a altor încasări provenite de la bunurile şi valorile pe care le posedă;

 • Retribuţiilor pentru serviciile prestate;

 • Altor resurse autorizate de lege şi mai ales a recurgerii în caz de necesitate la unul sau mai multe împrumuturi bancare sau particulare.


Art. 24. Resurse patrimoniale

Resursele patrimoniale ale Asociaţiei cuprind:

 • sumele provenite din cotizaţiile membrilor stabilite prin Regulamentul interior de funcţionare al Asociatiei;

 • donaţiile, sponsorizările sau legatele de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii si societăţi;

 • resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

 • subscriptiile excepţionale organizate de sau pentru Asociaţie;

 • alte venituri prevăzute de lege.


Art. 25. Organizarea contabilă

Este ţinută o contabilitate conform dispoziţiilor legale.


Art. 26. Dizolvarea Asociaţiei

În caz de dizolvare, pronunţată de cel puţin două treimi din membrii prezenţi, Adunarea generală extraordinară desemnează unul sau mai mulţi lichidatori care vor fi însărcinaţi cu lichidarea bunurilor Asociaţiei şi cărora le va determina puterile.

Membrilor Asociaţiei nu le pot fi atribuite, în afară de recuperarea aporturilor lor financiare, mobiliare sau imobiliare, bunuri ale Asociaţiei.

Activul patrimonial net subzistent va fi transmis în mod obligatoriu uneia sau mai multor persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu procedura stabilită de Consiliul director si aprobată de majoritatea absolută a Adunării generale extraordinare.


Art. 27. Regulamentul interior

Un Regulament interior va fi întocmit de Consiliul Director împreună cu membrii fondatori. Acesta va produce imediat efecte şi va fi ratificat retroactiv la proxima Adunare generală ordinară.


Art. 28. Formalităţi

Consiliul director trebuie să îndeplinească toate formalităţile de constituire şi de publicare prevăzute de lege, atât la momentul înfiinţării Asociatiei cât şi în cursul existenţei sale.


Adoptat în Adunarea constitutivă la Bucuresti în 22 iunie 2004 şi revizuit de Adunarea generală din 13 noiembrie 2005.


Preşedintele Vice-preşedinte Vice-preşedinte Vice-preşedinte Secretar

Liviu Taloi Iulian Nistea Florin Bulică Adrian Aelenei Iuliana Convici

În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor. (Psalmi 18,4)
Copyright (c) 2005 by OrtodoXronet
powered by Gigel Chiazna